stavební a investiční činnost s důrazem na ekologii

Technologie

Technologie
 • technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními platnými právními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;
 • řešení všech připomínek ke kvalitě prováděné stavby od stanovených zadavatele uvedených ve smlouvě o dílo
 • technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;
 • spolupráce s projektanty;
 • projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska projektantů
 • kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;
 • kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací.
 • kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;
 • příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla;
 • přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrola všech dokladů vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby;
 • organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění;
 • vyhotovení závěrečné zprávy TDI o vyhodnocení svých činností k předání stavby;
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků;